Caddeas.com Web sitesi Kullanım Sözleşmesi

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Caddeas.com web sitesi nin münhasır hak sahibi olan Kamel Makina Sanayi Ürünleri A.Ş. bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
Caddeas.com web sitesi içeriğinde bulunan fotoğraf, video ve diğer görsel ve yazılı materyalin izin alınmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir yöntemle kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmekte olup, bu tür eylemleri işleyenler hakkında cezai takibatlar yapılacağı ve tazminat davaları açılacağı, fikri ve sınai emeğin korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağı ve tüm hukuki yollara başvurulacağı önemle tarafınıza duyurulur.
Caddeas.com web sitesi nde yayınlanan ilgili fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, haber yazıları ve diğer yazılı ve görsel materyaller, Caddeas.com web sitesi dışında Kamel Makina Sanayi Ürünleri A.Ş.'den izin alınmadan herhangi ve hiçbir şekilde başka web sitesi nde veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz. İzin almadan link, framing ve benzeri teknolojiler kullanılamaz, offline browser ve benzeri yöntemlerle çevrimdışı olarak web sitesi nin bir kısmı veya tamamı herhangi bir mecrada yayınlanamaz. Caddeas.com web sitesi nin yayınladığı içeriği (yazı, fotoğraf, video, animasyon, v.b. gibi) ticari amaçlar dışında kendi sanal ya da görsel mecranızda yayınlamak isterseniz info@caddeas.com adresine bir e-posta ile başvurup yetkili birimden izin almak zorundasınız.


SÖZLEŞMENİN AMACI

MADDE 1: Sözleşmenin amacı,
Bir tarafta www.Caddeas.com ile (Bu sözleşmede bundan böyle web sitesi olarak anılacaktır.) diğer tarafta bu web sitesini kullanacak olan veya kullanmakta olan siz web sitesi kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır.) arasında, web sitesinin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 2:
A. Kullanıcı, web sitesinin yazılı ve görsel hiç bir içeriğini hiçbir şekilde ticari amaçla bilgisayarına indiremez (download edemez), kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. Kullanıcının bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle web sitesinin herhangi bir zarara uğraması halinde kullanıcı bu zararları web sitesinin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
B. Web sitesinde yer alan resimler, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerik bir başka web sitesinde ticari amaçla yayınlanamaz, izin almadan link verilemez. Kullanıcının bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle web sitesinin herhangi bir zarara uğraması halinde kullanıcı bu zararları web sitesinin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
C. Web sitesini, hiçbir şekilde başka bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.
D. Kullanıcı, web sitesinin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan web sitesi sorumlu değildir.
E. Kullanıcı, web sitesini kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Web sitesi siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “oldukları gibi” sağlamaktadır ve web sitesi hakkında veya web sitesi yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Web sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
F. Kullanıcı, web sitesi üzerinden online alışveriş yapabilir. Alışveriş esnasında verilen bilgilerin doğruluğu kullamıcıya aittir. Çalıntı kredi kartı veya başkasının kredi kartı ile yapılan alışverişlerden web sitesi sorumlu tutulamaz.
G. Kullanıcı site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir: Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.
Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.
Bu web sitesinin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host'unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini, kullanıcı tarafından talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
H. Web sitesi, web sitesinin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Web sitesinin, kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir. Kullanıcı işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde web sitesinin sahibi Kamel Makina Sanayi Ürünleri A.Ş.'ye cezai şart olarak her bir ihlal için 25.000 USD'yi (Yirmibeşbin Amerikan Doları) cezai şart olarak ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

WEB SİTESİ 'NİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

MADDE 3: Web sitesi hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:
Web sitesi , web sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından,web sitesi üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) web sitesi veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
Web sitesi , web sitesi içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya web sitesi yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
Kullanıcı tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. Kullanıcı'nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen kullanıcı sorumludur.
Kullanıcı, web sitesine erişimi ve web sitesini kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. Web sitesi hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
Web sitesi , bir yargı merciinin kararı veya web sitesinin bunu gerekli görmesi halinde, kullanıcının hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş kullanıcı veya web sitesi bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, web sitesi çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürebilirler.
Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı web sitesi ve/veya Kamel Makina Sanayi Ürünleri A.Ş. sorumlu tutulamayacaktır.

ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

MADDE 4: İnternetin küresel doğasının farkında olarak, kullanıcı, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. Kullanıcı, özellikle de Türkiye'deki veya kullanıcının ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

MADDE 5: Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.
Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 6:
A. Web sitesinin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
B. Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için – web sitesinin sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla– herhangi bir rol oynamayacaktır.
6 Madde'den oluşan işbu sözleşme kullanıcı ile web sitesi arasında yapılmıştır ve kullanıcı siteyi kullandığı sürece geçerliliğini koruyacaktır.

Cadde Sanayi Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş. Tasarım ve Yazılım Makroser